ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Automatický odpojovač čerpadla

Popisované zařízení slouží k automatickému odpojení čerpadla ve studni, dojde-li k vyčerpání vody, a zabránění tím jeho zničení.

Na obrázku je schéma zapojení odpojovače čerpadla. Na svorkovnici K1 se připojí přívodní vodiče ze zásuvky a tím se přivede proud na malý síťový transformátor. Výstupní napětí z transformátoru je po usměrnění diodou D1 a vyfiltrování kondenzátorem C1 přivedeno na tranzistory T1 a T2, které jsou pro větší zesílení zapojeny v darlingtonově zapojení. Na svorkovnici K3 je zapojena sonda, která při ponoření přivádí na bázi T1 záporné napětí a tím jsou oba tranzistory uzavřeny. Po vynoření sondy z vody se tranzistory otevřou a sepnou relé RE1 které odpojí čerpadlo připojené na svorkovnici K2. Propojka J1 slouží k přepínání vlastností zařízení. Jsou-li propojkou spojeny kontakty 1-2 dojde při nedostatku vody k odpojení čerpadla a zablokování zařízení, tím je zaručeno že nedojde k opětovnému spuštění čerpadla. Při spojení kontaktů 2-3 se po stoupnutí hladiny vody čerpadlo opět spustí. Aby se při zvlnění hladiny nezničilo čerpadlo tím že bude neustále vypínáno a zapínáno je vhodné mezi bázi T2 a záporný pól připojit elektrolitický kondenzátor propojkou J2.

Paralelní spojení C2 a R4 snižuje celkový odběr z transformátoru tím, že při sepnutí relé prochází poměrně velký spínací proud kondenzátorem. Po jeho nabytí prochází už menší (přídržný) proud odporem R4, jehož velikost se nestaví skusmo podle typu relé. LED dioda D2 slouží k indikaci připojení zařízení na napájecí napětí a D3 indikuje sepnuté relé. Jako sondu jsem použil dva pocínované drátky, nebo uhlíky z baterie, které jsou připojeny asi 20m dlouhou dvojlinkou. Po prohození sondy a R3 se funkce zařízení otočí a je s ním možné například zabránit přetečení napouštěného bazénu.

Popisované zařízení jsem i s 3W transformátorem a relátkem umístil do čtvercové krabičky od třífázové svorkovnice s rozměry 7×7×4cm a celé zakopal do země kde už nějakou dobu bez problémů pracuje.

Zdeněk Novotný

Obr 1: Schéma zapojení