[ zpet ] [ uvod ] [ autor ] [ elektronika ] [ fyzika ] [ chemie ] [ obrazky ] [ odkazy ]


Nabíječka olověných akumulátorů
s indikací nabíjecího proudu

U hermetických olověných akumulátorů lze vyžít pohotovostní („stand by“) nabíjení konstantním napětím, které má tu výhodu, že lze nechat akumulátor trvale připojený k nabíječce a mít ho tak stále k dispozici s plnou kapacitou. Nevýhoda je, že nepoznáme, kdy je akumulátor plně nabitý.
Proto jsem doplnil standardní pohotovostní nabíječku indikací nabíjecího proudu.

popis zapojení:
Nabíječka se napájí napětím z vnějšího síťového zdroje, které se přivádí na svorky J1 a J2. Nabíjecí proud akumulátoru prochází indikátorem nabíjecího proudu s tranzistorem T1 do stabilizátoru nabíjecího napětí s IO1. Stabilizované nabíjecí napětí je vyvedeno na svorky J3 a J4, ke kterým se připojuje akumulátor.
Indikátor nabíjecího proudu obsahuje snímací rezistor R1, kterým prochází nabíjecí proud a vytváří na něm úbytek napětí. Úbytkem napětí se otevírá tranzistor T1, v jehož kolektorovém obvodu je zapojena indikační LED D1. Velikost úbytku napětí, při kterém se otevírá T1, je nastavena odporovým děličem R3, P1. Pokud je nabíjecí proud menší než nastavený mezní proud (mezní proud se nastavuje trimrem P1), je LED D1 zhasnutá. Při zvětšováním nabíjecího proudu se jas LED D1 plynule zvětšuje. Je-li např. nastaven mezní proud při kterém je LED D1 zhasnutá asi 50mA, pak při proudu asi 150mA LED D1 plně svítí.
Jako stabilizátor nabíjecího napětí je použit třísvorkový stabilizátor s nastavitelným výstupním napětím LM317T (IO1) v základním zapojení. Podle velikosti napájecího napětí a nabíjecího proudu musí být stabilizátor IO1 opatřen přiměřeným chladičem.
Trimrem P2 se nastavuje výstupní nabíjecí napětí na svorkách J3 a J4. Pro akumulátory o jmenovitém napětí 6V je nabíjecí napětí 6,8 a 6,9 V, pro akumulátory o jmenovitém napětí 12 V je nabíjecí napětí 13,6 až 13,8 V. Výstupní napětí je indikováno LED D2.
Napájecí napětí ze síťového zdroje musí být asi o 5V (tj. o úbytek napětí na R4 a na IO1) větší než nabíjecí napětí. Nesmí však být zbytečně velké, aby se nepřehříval stabilizátor IO1.
Stabilizátor a LED D2 mají vlastní spotřebu asi 20mA a tento proud prochází i snímacím rezistorem R1 (což nevadí). Při výpadku napájení je stejný proud odebírán z akumulátoru (což by mohlo vadit).

A Radio Zdeněk Novotný