ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Astabilní klopný obvod - AKO
multivibrátor

Obvod na obrázku 1 se neustále používá, je součástí IO ve funkci VCO (voltage controlled oscillator = napěťově řízený oscilátor), neboť jeho výstupní kmitočet silně závisí na napájecím napětí. Zvyšováním napájecího napětí se frekvence snižuje neboť vybíjení kondenzátorů trvá delší dobu. Zapojení je symetrické v případě úplné symetrie dojde k zablokování, což je v praxi ovšem nemožné.
Zapojení má dva kvazistabilní stavy mezi nimiž přechází. Je-li T2 v saturaci je T1 uzavřen, kondenzátor C1 se vybíjí přes výstupní odpor R2 a T1, tím se ovládá báze T1 a při poklesu napětí dojde k otevření T1. Situace je teď opačná, nastal druhý kvazistabilní stav. Kondenzátor C2 se vybíjí přes sepnutý T1 a R2, při poklesu napětí na rozhodovací úroveň se opět otevře T2 a nastává opět první kvazistabilní stav atd.
Zapojení je schopné pracovat do vysokých frekvencí, k tomu je nutné použít spínací tranzistory. Kmitočet 1kHz bude dosažen asi při Rc1 = Rc2 = 1k a C1 = C2 = 200MF.
Výstupní signál z tohoto obvodu má špatný tvar. Chceme-li přesná obdélníková napětí použijeme zapojení na obrázku 2.
V okamžiku uzavírání tranzistoru se uzavře dioda, která odpojí kolektorový odpor Rc od kondenzátoru C. Vybíjecí obvod se uzavírá přes R3. Nevýhodou tohoto zapojení je větší časová konstanta a větší doba ustálení.
Na obrázku 3 je zapojení oscilátoru s logickými členy. Je-li na vstupu Log 1, je na výstupu Log 0, Log 0 je i na vstupu dalšího členu a Log 1 je na výstupu. Část napětí na výstupu se přivádí zpět na vstup ve fázi, je zavedena kladná zpětná vazba a zapojení kmitá. Frekvence je přibližně z doby kmitu T=2RC a f=1/(2RC). Třetí invertor je použit jako tvarovač výstupního signálu proto, aby na výstupu bylo pravoúhlé napětí.
Zapojení na obrázku 4 se často používá ke generování hodinového kmitočtu. V obvodu kladné zpětné vazby je zapojen krystal na jehož frekvenci generátor kmitá. V malých mezích lze krystal doladit kapacitním trimrem. Kondenzátor C3 je zapojen proto, aby snížil výkonové namáhání krystalu, který by jinak mohl přetížením i prasknout. Třetí invertor je zapojen jako tvarovač. Nejstabilnější zapojení získáme jestli-že je krystal termostatován, tj. uložen ve vytápěné komůrce, s teplotou kolem 70°C. Stabilita kmitočtu takto generovaného dosahuje hodnot 10-7.


Obrázek 1Obrázek 2Obrázek 3Obrázek 4